ciag feprreg rrp lodz ueefrr


Tytuł projektu:   Dostosowanie budynku przy ulicy Ogrodowej 28D w Łodzi na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Cel projektu: Wprowadzenie funkcji społecznej i gospodarczej na terenie zdegradowanym Miasta Łodzi poprzez kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne budynku przy ulicy Ogrodowej 28 D w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę i działalność szkoleniową Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Skutki projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu będzie prowadzić do osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych i zapewni wysoki stopień oddziaływania projektu w odniesieniu do poniższych korzyści:

 • przywrócenie świetności budynkowi będącemu zabytkiem architektonicznym
 • poprawa życia mieszkańców, w tym ich warunków bytowych
 • uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej przyczyni się do poprawy standardu i jakości życia lokalnej społeczności
 • tworzenie miejsc pracy:
  • zatrudnienie 3 osób w strukturach organizacyjnych wnioskodawcy
 • wzrost aktywności społecznej:
  • oferowanie szkoleń dla mieszkańców z terenu rewitalizacji, około 60 osób miesięcznie
 • zwiększenie dostępu do usług publicznych dla osób zamieszkujących teren zdegradowany:
  • bezpłatny dostęp do 2 rodzajów szkoleń (informatyczne i w zakresie praw obywatela)


Beneficjent: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Wartość projektu: 14 545 038,98 zł

Wartość dofinansowania: 9 005 871,39 zł

Prezentacja z wykonania projektu dostępna jest tutaj »

Copyright © 2024 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Realizacja strony w oparciu o CMS Joomla: StudioAlfa.pl